GRUPPO CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000635127
Numer REGON: 365340807
Numer NIP: 5272778822
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-07-29
Sygnatura akt[RDF/411027/22/735]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPPO CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ICCHOKA LEJBA PERECA nr domu 1 kod pocztowy 00-849 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.06.2016R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE - VIOLETTA MADZIAR-IZDEBSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL.J.BARTOSZEWICZA 3 LOK.18, REP.A NR 817/2016.2016-09-02 do dziś
217.01.2018 R., REP. A NR 129/2018, NOTARIUSZ VIOLETTA MADZIAR-IZDEBSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 5, § 6, § 9, § 102018-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPPO CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3647190832016-09-02 do dziś
4. Numer KRS0000623019 2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZEWSKA2016-09-02 do dziś
2. ImionaMAJA MAGDA2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLWAS2018-04-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JAROSŁAW2018-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-04-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-04-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁ2018-04-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2018-04-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLESZAR2022-03-09 do dziś
2. ImionaURSZULA2022-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁOTYCH2022-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.450 ZŁOTYCH2022-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
12. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PODPISUJE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPPO CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3647190832016-09-02 do dziś
4. Numer KRS0000623019 2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-09-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-09-02 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-09-02 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2016-09-02 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-09-02 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-09-02 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-09-02 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 29.06.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
2data złożenia 07.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-07 do dziś
3data złożenia 07.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-07 do dziś
4data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
5data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-29 do dziś
6data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.06.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-07 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.06.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-07 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów