ARTLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000634982
Numer REGON: 365328440
Numer NIP: 5223070431
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-09-07
Sygnatura akt[RDF/327747/21/650]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SZYSZKOWA nr domu 11 kod pocztowy 02-285 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.08.2016 R.2016-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEMIESZ2016-09-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACEK2016-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2016-09-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000 ZŁ2016-09-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000 ZŁ2016-09-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3652411522016-09-01 do dziś
4. Numer KRS0000633507 2016-09-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ, TJ. ARTLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAMODZIELNIE PRZY CZYM KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁA PRZEZ ZARZĄD W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI; W SKŁAD ZARZĄDU AKTUALNIE POWOŁANO: ANDRZEJ JACEK LEMIESZ2016-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3652411522016-09-01 do dziś
4. Numer KRS0000633507 2016-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-09-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-09-01 do dziś
218 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2016-09-01 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-09-01 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2016-09-01 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-09-01 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-09-01 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2016-09-01 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-17 do dziś
2data złożenia 17.09.2019 okres OD 01.09.2016 DO 31.12.20172019-09-17 do dziś
3data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
4data złożenia 07.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-12-312021-01-07 do dziś