TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO LOKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000634801
Numer REGON: 364942088
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-07-09
Sygnatura akt[RDF/221153/20/489]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 364942088 NIP 85515878962016-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO LOKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŚWINOUJŚCIE gmina ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2016-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWINOUJŚCIE ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 12 nr lokalu 210A kod pocztowy 72-600 poczta ŚWINOUJŚCIE kraj POLSKA 2018-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 LIPCA 2016 R., REP. A NR 3606/2016, EMERYTOWANY NOTARIUSZ SYLWIA GARDOCKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARCINA NAWROCKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU2016-09-01 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 KWIETNIA 2018 R., REP. A NR 1637/2018, NOTARIUSZ MARCIN NAWROCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU. ZMIENIONO: §3 UST.5, §3 UST.6, §4 UST.1, §9 PKT 16, §10 UST.5, §13 UST.4 PKT 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. DODANO: §9 PKT 17 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. ZMIENIONO §1, §2 UST.1 PKT4, §2 UST.2, §3 ZAŁĄCZNIKA DO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ZATYTUŁOWANEGO „KRYTERIA I TRYB PRZEZNACZENIA MIESZKAŃ DLA KONKRETNYCH NAJEMCÓW”; USUNIĘTO §2 UST.3 ZAŁĄCZNIKA DO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ZATYTUŁOWANEGO „KRYTERIA I TRYB PRZEZNACZENIA MIESZKAŃ DLA KONKRETNYCH NAJEMCÓW”; DODANO §2 UST.1 PKT 5, §4, §5 ZAŁĄCZNIKA DO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ZATYTUŁOWANEGO „KRYTERIA I TRYB PRZEZNACZENIA MIESZKAŃ DLA KONKRETNYCH NAJEMCÓW”2018-04-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 MARCA 2019 R., REP. A NR 1302/2019, NOTARIUSZ MARCIN NAWROCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU, ZMIENIONO §4 UST.1 I UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2019-04-25 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.02.2020 R., NR REP. A 290/2020, NOTARIUSZ IWONA KOS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU, NUMERY: ZMIENIONO: § 1 UST. 1, § 1 UST. 2, § 2 UST. 2,§ 3 UST. 1 ,§ 3 UST 2, § 3 UST. 5, § 3 UST. 6,§ 3 UST. 7, § 4 UST. 1, § 4 UST. 2, § 9 LIT. 17, § 13 UST. 4 LIT. 6, § 13 UST. 4 LIT. 9,§ 14 UST. 6,§ 17, § 1 ZAŁĄCZNIKA DO AKTU, § 3 UST. 2 ZAŁĄCZNIKA DO AKTU,§ 3 UST. 6 ZAŁĄCZNIKA DO AKTU, § 5 UST. 3 ZAŁĄCZNIKA DO AKTU, § 5 UST. 5 ZAŁĄCZNIKA DO AKTU, USUNIĘTO:§ 18, § 5 UST. 4 ZAŁĄCZNIKA DO AKTU, ZMIENIONO NUMERACJĘ (W ZWIĄZKU Z USUNIĘCIEM § 17): § 19 STAJE SIĘ § 18, § 20 STAJE SIĘ § 19, § 21 STAJE SIĘ § 20,§ 22 STAJE SIĘ § 21 ,§ 23 STAJE SIĘ § 22, ZMIENIONO NUMERACJĘ (W ZWIĄZKU Z USUNIĘCIEM § 5 UST. 4 ZAŁĄCZNIKA DO AKTU) § 5 UST. 5 ZAŁĄCZNIKA DO AKTU STAJE SIĘ § 5 UST. 4.2020-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE2016-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8116842902016-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26385 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.192.500,00 ZŁ2019-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-09-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego13192500,00 ZŁ2019-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1708000,00 ZŁ2019-04-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROŃSKA2018-12-13 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MAŁGORZATA2018-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOŁTYSIK2018-12-13 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-13 do dziś
21. NazwiskoKNEĆ2016-09-01 do dziś
2. ImionaRYSZARD JAN2016-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-01 do dziś
31. NazwiskoNOWICKI2016-09-01 do dziś
2. ImionaMACIEJ2016-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-09-01 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-01 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-09-01 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-09-01 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-01 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-09-01 do dziś
781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-09-01 do dziś
881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-09-01 do dziś
996 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA2016-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 12.07.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
2data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.07.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.07.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów