ARTEX TRANSPORT SŁOWIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000634727
Numer REGON: 365273324
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-03-15
Sygnatura akt[RDF/280306/21/109]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEX TRANSPORT SŁOWIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2016-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SUWAŁKI gmina SUWAŁKI miejscowość SUWAŁKI2016-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SUWAŁKI ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 2E kod pocztowy 16-400 poczta SUWAŁKI kraj POLSKA 2016-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.08.2016 R.2016-08-30 do dziś
219.09.2016 R. DODANO § 6 UST. 4, § 8 PKT 2, ZMIENIONO § 7 UST. 2, § 13 UST. 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2016-10-20 do dziś
302.09.2019 R. DODANO § 4 PKT 11, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2019-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOWIKOWSKI2016-08-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-08-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-08-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-08-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOWIKOWSKA2016-08-30 do dziś
2. ImionaSYLWIA2016-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-08-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-08-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-08-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2016-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOWIKOWSKI2016-08-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOWIKOWSKA2016-08-30 do dziś
2. ImionaSYLWIA2016-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-08-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2016-08-30 do dziś
252 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2016-08-30 do dziś
352 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2016-08-30 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-08-30 do dziś
552 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-08-30 do dziś
652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-08-30 do dziś
717 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2016-08-30 do dziś
816 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2016-08-30 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 31.08.2016 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-05 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów