BUDAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000634611
Numer REGON: 365283989
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-11-09
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/32511/20/392]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KS. CZESŁAWA KLIMASA nr domu 29 nr lokalu 1 kod pocztowy 50-515 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.04.2016 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ DR WISŁAWA BOĆ-MAZUR WE WROCŁAWIU, PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/207 PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM MARTĄ ANNĄ NOWOCIEŃ, REPERTORIUM A NR 4640/2016.2016-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFITTIPALDI2016-08-31 do dziś
2. ImionaDONATO2016-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2016-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIMONGI2016-08-31 do dziś
2. ImionaGAETANO2016-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2016-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPALEO2018-03-12 do dziś
2. ImionaANGELO2018-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2018-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFITTIPALDI2018-03-12 do dziś
2. ImionaDONATO2018-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-08-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-08-31 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-08-31 do dziś
342 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2016-08-31 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2016-08-31 do dziś
542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2016-08-31 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-08-31 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-08-31 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-08-31 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2017 okres OD 31.08.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
2data złożenia 31.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-15 do dziś
3data złożenia 13.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-15 do dziś
4data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.08.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.08.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów