„BOTANIQA” HOROSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000634241
Numer REGON: 301825549
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-07-13
Sygnatura akt[RDF/223593/20/998]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-09-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301825549 NIP 77924001952016-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOTANIQA” HOROSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2016-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GRUNWALDZKA nr domu 31C kod pocztowy 60-783 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.07.2016 R.2016-09-01 do dziś
2ZMIANA PARAGRAFU 3 I 5, 10.06.20192019-07-30 do dziś
302.12.2019 R., ZMIANA PARAGRAFU 32020-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-09-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleWSPÓLNICY: MAŁGORZATA HOROSZKIEWICZ I EDWARD HOROSZKIEWICZ PROWADZILI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W FORMIE SPÓLKI CYWILNEJ, POD FIRMĄ: „BOTANIQA” EDWARD HOROSZKIEWICZ MAŁGORZATA HOROSZKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W PLESZEWIE POD NR: 6270 (ODNOŚNIE E. HOROSZKIEWICZA) ORAZ URZĘDU MIASTA POZNANIA POD NR: 37410/2005/S (ODNOŚNIE DO M. HOROSZKIEWICZ). NR REGON SPÓŁKI: 301825549. OBECNI WSPÓLNICY WPISANI SĄ DO CEIDG - E. HOROSZKIEWICZ POD NR: 6171178848; M. HOROSZKIEWICZ POD NR: 7791994732. UCHWAŁĄ PODJĘTĄ DNIA 29.07.2016 R. WSPÓLNICY CI WYRAZILI WOLĘ DOKONANIA JEJ PRZEKSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH, PRZYJMUJĄC RÓWNOCZEŚNIE TEKST UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, STANOWIĄCY MODYFIKACJĘ UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 24.07.2011 R.2016-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BOTANIQA” EDWARD HOROSZKIEWICZ MAŁGORZATA HOROSZKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA2016-09-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-09-01 do dziś
5. Numer REGON3018255492016-09-01 do dziś
6. Numer NIP77924001952016-09-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOROSZKIEWICZ2016-09-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOROSZKIEWICZ2019-07-30 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA JÓZEFA2019-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-07-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE JEJ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI MAŁGORZACIE HOROSZKIEWICZ2019-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOROSZKIEWICZ2016-09-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2016-09-01 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-09-01 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-01 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-01 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-01 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-09-01 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-01 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-09-01 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-10 do dziś
2data złożenia 10.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów