APUS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000634222
Numer REGON: 365275636
Numer NIP: 5252671877
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-10-30
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/55946/23/0]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 52526718772016-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPUS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 200 nr lokalu 410 kod pocztowy 02-486 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.05.2016, NOTARIUSZ W WARSZAWIE MATEUSZ ANTONI RAJCA, REP.A NR 1194/20162016-08-30 do dziś
205.10.2020, REP. A NR 3977/2020, NOTARIUSZ PATRYCJA WĄSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2 UST. 1, § 21.2020-11-26 do dziś
302.10.2023 R., REP. A NR 50772/2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY MARCIN LESZCZYŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY LUBIEŃSKIEJ PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. PRZYOKOPOWEJ 33; ZMIANA § 2 UST. 1 ORAZ § 15 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2023-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORIMAR LIMITED2016-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13.812 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.381.200,00 ZŁ2023-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1381200,00 ZŁ2023-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAIEVSKA2023-10-30 do dziś
2. ImionaLIUDMYLA2023-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKONONENKO2023-10-30 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2023-10-30 do dziś
21. NazwiskoZORYCH2016-08-30 do dziś
2. ImionaPETRO2016-08-30 do dziś
31. NazwiskoSTEPHANI2016-08-30 do dziś
2. ImionaCHLOE2016-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2023-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2016-08-30 do dziś
246 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2016-08-30 do dziś
346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2016-08-30 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-08-30 do dziś
546 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2023-10-25 do dziś
646 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2023-10-25 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2023-10-25 do dziś
846 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2023-10-25 do dziś
946 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2023-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 12.05.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
2data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
5data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
6data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
7data złożenia 14.08.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-14 do dziś
8data złożenia 16.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.05.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-14 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.05.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-14 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów