APTEKA STAROMIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000634084
Numer REGON: 365264383
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/547023/23/812]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA STAROMIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ miejscowość OLKUSZ2016-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość OLKUSZ ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 7 kod pocztowy 32-300 poczta OLKUSZ kraj POLSKA 2016-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.08.2016R NOTARIUSZ EWA GROT, REP. A NR 3966/20162016-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2016-08-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePANI KRYSTYNA HOSIAWA BĘDĄCA PRZEDSIĘBIORCĄ PROWADZĄCYM DZIAŁALANOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: KRYSTYNA HOSIAWA APTEKA STAROMIEJSKA Z SIEDZIBĄ W OLKUSZU (ADRES: 32-300 OLKUSZ, UL.MICKIEWICZA 7,NIP:637-101-64-70, REGON 270092323) OŚWIADCZA, ŻE PRZEKSZTAŁCA PRZEDSIĘBIORCĘ PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: KRYSTYNA HOSIAWA APTEKA STAROMIEJSKA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAĆ POD FIRMĄ APTEKA STAROMIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPLAN PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY SPORZĄDZONY Z DNIA 21 CZERWCA 2016, OBJĘTY SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ EWA GROT AKTEM NOTARIALNYM DO REP.A. NR 3096/20162016-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA STAROMIEJSKA, KRYSTYNA HOSIAWA2016-08-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-08-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOLLE2016-11-03 do dziś
2. ImionaELŻBIETA RÓŻA2016-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.000,00 ZŁ.2016-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOLLE2016-11-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.000,00 ZŁ.2016-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2016-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO PREPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU.2016-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOLLE2016-11-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-08-29 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-29 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-29 do dziś
447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-29 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-29 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-08-29 do dziś
721 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-08-29 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-08-29 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.05.2017 okres OD 29.08.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
2data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3data złożenia 26.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-27 do dziś
4data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
5data złożenia 15.05.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-15 do dziś
6data złożenia 27.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-27 do dziś
7data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.08.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-27 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów