APTEKA RODZINNA MGR FARM. AGATA WYPYCH I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000633914
Numer REGON: 365243286
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/513705/23/308]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RODZINNA MGR FARM. AGATA WYPYCH I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2016-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina POCZESNA miejscowość KOLONIA POCZESNA2016-08-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KOLONIA POCZESNA ulica UL. BOCIANIA GÓRKA nr domu 8 kod pocztowy 42-262 poczta POCZESNA kraj POLSKA 2016-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.08.2016 R. ANEKS NR 1, 04.08.2016 R. - ZMIANA §8 PKT 2, §102016-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYPYCH2016-08-26 do dziś
2. ImionaAGATA DOROTA2016-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-08-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-08-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-08-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-08-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIEL2016-08-26 do dziś
2. ImionaANNA MARIANNA2016-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-08-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-08-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-08-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-08-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIEL2016-08-26 do dziś
2. ImionaJÓZEF2016-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-08-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-08-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-08-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-08-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.2016-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYPYCH2016-08-26 do dziś
2. ImionaAGATA DOROTA2016-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIEL2016-08-26 do dziś
2. ImionaANNA MARIANNA2016-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIEL2016-08-26 do dziś
2. ImionaJÓZEF2016-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-08-26 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172017-11-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów