AQUA FIT & SQUASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000633840
Numer REGON: 365235513
Numer NIP: 5882420214
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-25
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-07-20
Sygnatura akt[RDF/551223/23/977]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA FIT & SQUASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina REDA miejscowość REDA2016-08-25 do dziś
2. Adresmiejscowość REDA ulica UL. MORSKA nr domu 5 kod pocztowy 84-240 poczta REDA kraj POLSKA 2016-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 18 SIERPNIA 2016R., REP. A NR 1615/2016, NOTARIUSZ JOANNA BOCIANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA: 81-313 GDYNIA, UL. TATRZAŃSKA 332016-08-25 do dziś
205.01.2021R., PRZED NOTARIUSZ JOANNĄ BOCIANOWSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ W GDYNI ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZMIENIŁO § 5 UMOWY SPÓŁKI, REP. A NR 68/20212021-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-08-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANISŁAWCZYK2016-08-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały502 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.200,00 ZŁ2016-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYNKIEWICZ2016-08-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARIAN2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały332 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.200,00 ZŁ2016-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHRÁZSKÝ2016-08-25 do dziś
2. ImionaTOMÁŠ2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.600,00 ZŁ2016-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-08-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. 2. DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 Z JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2016-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYNKIEWICZ2016-08-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARIAN2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHRÁZSKÝ2016-08-25 do dziś
2. ImionaTOMÁŠ2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2016-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTANISŁAWCZYK2016-08-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-08-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2016-08-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-08-25 do dziś
293 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2016-08-25 do dziś
393 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2016-08-25 do dziś
493 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2016-08-25 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2016-08-25 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-02-11 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-02-11 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-02-11 do dziś
985 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2021-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2019 okres OD 26.08.2016 DO 31.12.20172019-06-24 do dziś
2data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
5data złożenia 02.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-02 do dziś
6data złożenia 20.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.08.2016 DO 31.12.20172019-06-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-02 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.08.2016 DO 31.12.20172019-06-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-02 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów