HIGHFIVE MGMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000633818
Numer REGON: 365241761
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-25
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[RDF/365774/22/858]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHFIVE MGMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-08-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HENRYKA RAABEGO nr domu 6 nr lokalu 16 kod pocztowy 02-793 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-08-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJAKUB@HIGHFIVEMGMT.COM2016-08-25 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HIGHFIVEMGMT.COM2016-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.07.2016, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KIERUZAL-RYDZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 9616/20162016-08-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-08-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADOMSKA2016-08-25 do dziś
2. ImionaANIELA2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ2016-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZYŻEWSKI2016-08-25 do dziś
2. ImionaJAKUB JAROSŁAW2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ2016-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-08-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2016-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADOMSKA2016-08-25 do dziś
2. ImionaANIELA2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZYŻEWSKI2016-08-25 do dziś
2. ImionaJAKUB JAROSŁAW2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-08-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2016-08-25 do dziś
247 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-25 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-08-25 do dziś
459 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2016-08-25 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-08-25 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-08-25 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2016-08-25 do dziś
874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2016-08-25 do dziś
990 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2016-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
2data złożenia 03.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
3data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
4data złożenia 03.01.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-03 do dziś
5data złożenia 03.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów