AQUALITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000633641
Numer REGON: 365251469
Numer NIP: 8992796815
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-10-19
Sygnatura akt[RDF/567257/23/874]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUALITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KĄTY WROCŁAWSKIE miejscowość PIETRZYKOWICE2023-09-15 do dziś
2. Adresmiejscowość PIETRZYKOWICE ulica UL. SPORTOWA nr domu 3 kod pocztowy 55-080 poczta PIETRZYKOWICE kraj POLSKA 2023-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.08.2016 R.2016-08-26 do dziś
2AKT Z DNIA 19.10.2016 R., REPERTORIUM A NR 94529/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY TOMASZ HERMET, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY ZEMBALI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.RUSKA 3/4; - ZMIENIONO: § 14 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ ICH UCHYLENIE I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA2017-03-08 do dziś
328.12.2021 R., REP. A NR 36962/2021, DOMINIKA SZIRCH ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSCY & KLIMZA-CIEJPA NOTARIUSZE SP. P. WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 2; § 5; § 6; § 8 UST. 3; § 9; § 10; § 11; § 13 UST. 2; § 14; § 16; DODANO: § 3A; § 4A; § 8 UST. 4-6; § 11A; § 12A-D; § 14A; § 18; § 19 USUNIĘTO: § 7;2022-08-11 do dziś
404.08.2023 R., REP. A NR 16663/2023, AGATA PLEŚNIEROWICZ ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSCY & KLIMZA-CIEJPA NOTARIUSZE SP. P. WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 3, § 42023-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROŻEK2016-08-26 do dziś
2. ImionaDAWID BŁAŻEJ2016-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały65 (SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250 ZŁ (TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2022-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOCEWICZ2016-08-26 do dziś
2. ImionaCEZARY2016-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały65 (SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250 ZŁ (TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2016-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6500,00 ZŁ2022-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWEM O WARTOŚCI DO 500.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIU PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI I PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2022-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROŻEK2016-08-26 do dziś
2. ImionaDAWID BŁAŻEJ2016-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOCEWICZ2016-08-26 do dziś
2. ImionaCEZARY2016-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2023-09-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-08-26 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2023-09-15 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-08-26 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-08-26 do dziś
571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-08-26 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2016-08-26 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-08-26 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2022-08-11 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2018 okres OD 26.08.2016 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
2data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4data złożenia 29.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-29 do dziś
5data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
6data złożenia 19.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.08.2016 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.08.2016 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów