MAT-BUD LT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000632786
Numer REGON: 365186051
Numer NIP: 5882419932
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-18
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/498386/23/652]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMAT-BUD LT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA2016-08-18 do dziś
2. Adresmiejscowość RUMIA ulica UL. DĄBROWSKIEGO nr domu 147 kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA 2016-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.08.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA W REDZIE NOTARIUSZ AGATA ILLES, REPERTORIUM A NUMER 3315/20162016-08-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-08-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOLEWA2016-08-18 do dziś
2. ImionaJAN PIOTR2016-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN2016-08-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSPODAREK2016-08-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD ANTONI2016-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN2016-08-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOFLUK2016-08-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2016-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 PLN2018-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOLEWA2016-08-18 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW LUDWIK2016-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN2016-08-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-18 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSPODAREK2016-08-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KRZYSZTOF2016-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN2016-08-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2016-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-08-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-08-18 do dziś
216 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2016-08-18 do dziś
322 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2016-08-18 do dziś
423 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2016-08-18 do dziś
525 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2016-08-18 do dziś
641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-08-18 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-08-18 do dziś
845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2016-08-18 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.05.2018 okres OD 19.08.2016 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
2data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
3data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
4data złożenia 19.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
5data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
6data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.08.2016 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, REP. A NR 4625/2022 NOTARIUSZ AGATA ILLES Z KANCELARII NOTARIALNEJ W REDZIE , 13.07.20222022-08-18 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH LIKWIDATORÓW2022-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoCHOLEWA2022-08-18 do dziś
2. ImionaJAN PIOTR2022-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-18 do dziś
21. NazwiskoGOSPODAREK2022-08-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD ANTONI2022-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-18 do dziś
31. NazwiskoKOFLUK2022-08-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2022-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, REP. A NR 4625/2022 NOTARIUSZ AGATA ILLES Z KANCELARII NOTARIALNEJ W REDZIE, 13.07.2022 , 13.07.20222022-08-18 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów