EXCELLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-26 godz. 07:40:53
Numer KRS: 0000632405
Numer REGON: 365163914
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-16
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-03-25
Sygnatura akt[RDF/282387/21/648]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCELLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-08-16 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. JANA HEWELIUSZA nr domu 11 kod pocztowy 80-890 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2017-11-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@EXCELLAND.PL2016-08-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EXCELLAND.PL2016-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.08.2016R.2016-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-08-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIUTYŃSKA2016-08-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ZOFIA2016-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ2016-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-08-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-08-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIUTYŃSKA2016-08-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ZOFIA2016-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-08-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-08-16 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-08-16 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-08-16 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-08-16 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-08-16 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-08-16 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-08-16 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-08-16 do dziś
966 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2016-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.04.2017 okres OD 16.08.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
2data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3data złożenia 22.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-22 do dziś
4data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.08.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-22 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.08.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów