BORTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000632356
Numer REGON: 365198835
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-04-28
Sygnatura akt[RDF/378424/22/226]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina MIEDZIANA GÓRA miejscowość KOSTOMŁOTY DRUGIE2017-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSTOMŁOTY DRUGIE ulica UL. URZĘDNICZA nr domu 84 kod pocztowy 26-085 poczta MIEDZIANA GÓRA kraj POLSKA 2017-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBORTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ KUŹNIAKI2020-06-26 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina STRAWCZYN miejscowość KUŹNIAKI2020-06-26 do dziś
3. Adresmiejscowość KUŹNIAKI nr domu 96 kod pocztowy 26-067 poczta STRAWCZYN kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.07.2016 R., REP. A 2954/2016, NOTARIUSZ BEATA MIDAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PADEREWSKIEGO 37/39 B M 40.2016-08-22 do dziś
203.11.2016 R., REP. A 4606/2016, NOTARIUSZ BEATA MIDAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PADEREWSKIEGO 37/39 B M 40 - ZMIENIONO: § 2, § 9.2017-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2016-08-22 do dziś
2. ImionaSZYMON PAWEŁ2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-08-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-08-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-08-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2016-08-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2 500,00 ZŁ2016-08-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2 500,00 ZŁ2016-08-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-08-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKA2016-08-22 do dziś
2. ImionaMILENA BARBARA2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-08-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-08-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-08-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2016-08-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2 500,00 ZŁ2016-08-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2 500,00 ZŁ2016-08-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-08-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3639397532016-08-22 do dziś
4. Numer KRS0000619297 2016-08-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2016-08-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ALBIN2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-08-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-08-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-08-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-08-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-08-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2016-08-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50 000,00 ZŁ2016-08-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50 000,00 ZŁ2016-08-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-08-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE - SPÓŁKA BORTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KIELCACH, KTÓRYCH Z MOCY UMOWY SPÓŁKI ALBO PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU NIE POZBAWIONO PRAWA REPREZENTACJI SPÓŁKI.2016-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3639397532016-08-22 do dziś
4. Numer KRS0000619297 2016-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-08-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-08-22 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-08-22 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-08-22 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-08-22 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-08-22 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-08-22 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-22 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-08-22 do dziś
952 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2017 okres OD 22.08.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
2data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
3data złożenia 22.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-22 do dziś
4data złożenia 26.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
5data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
6data złożenia 27.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.08.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów