A & D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000632248
Numer REGON: 365157888
Numer NIP: 7882004971
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-08-02
Sygnatura akt[RDF/555374/23/506]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat NOWOTOMYSKI gmina KUŚLIN miejscowość WĄSOWO2016-08-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WĄSOWO ulica UL. SADOWA nr domu 1 kod pocztowy 64-316 poczta KUŚLIN kraj POLSKA 2016-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.08.2016R.2016-08-12 do dziś
203.11.2019R. - ZMIENIONO: §1, §4.2019-12-12 do dziś
320.02.2020R. - ZMIENIONO: §1, §5, §6.2020-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-08-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOPIERZYŃSKI2016-08-12 do dziś
2. ImionaDAWID ŁUKASZ2016-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały153 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.300,00 ZŁ2020-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOPIERZYŃSKA2019-12-12 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2016-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały147 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.700,00 ZŁ2020-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2020-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-08-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2016-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOPIERZYŃSKI2016-08-12 do dziś
2. ImionaDAWID ŁUKASZ2016-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-12-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2019-12-12 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2019-12-12 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-12-12 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-12-12 do dziś
569 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2019-12-12 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2019-12-12 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-12-12 do dziś
886 OPIEKA ZDROWOTNA2019-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2018 okres OD 12.08.2016 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
2data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
3data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
4data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
5data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
6data złożenia 25.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.08.2016 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów