ENERGIA POLSKA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000631910
Numer REGON: 365160821
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-06-02
Sygnatura akt[RDF/385600/22/129]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA POLSKA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA nr domu 78 nr lokalu 7 kod pocztowy 53-324 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-05-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@EPINNOWACJE.PL2016-08-10 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EPINNOWACJE.PL2016-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.08.2016 R.2016-08-10 do dziś
212.06.2017 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ MAZUREK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBNIE PRZY UL. KOSTRZYŃSKIEJ 8/1, REP. A NR 4084/2017, W § 4 PK PKT 13) DODANO OKT 14) I 15).2017-07-26 do dziś
313.04.2021R., REP. A NR 1800/2021, NOTARIUSZ ANNA ŚWIERAD, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE ZMIANIE ULEGŁ § 4 POPRZEZ DODANIE PKT. 16. ZMIANIE ULEGŁ § 14.2021-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
4. Numer KRS0000483439 2016-08-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRASS ROOTS NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały660 (SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.000,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2018-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELA2018-09-24 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN DOMINIK2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2022-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻOŁYNIAK2022-01-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2022-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały340 (TRZYSTA CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.2022-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2016-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELA2021-04-22 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN DOMINIK2021-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻOŁYNIAK2016-08-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2016-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-04-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2021-04-22 do dziś
235 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2017-07-26 do dziś
335 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-07-26 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-07-26 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-07-26 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-07-26 do dziś
742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2017-07-26 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-07-26 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2017 okres OD 10.08.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
2data złożenia 15.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
3data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5data złożenia 04.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
6data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.08.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.08.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów