BOVEN MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000631184
Numer REGON: 365133540
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-04-26
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/3882/22/399]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOVEN MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CZŁUCHOWSKI gmina CZŁUCHÓW miejscowość ZAGÓRKI2019-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAGÓRKI nr domu 8 kod pocztowy 77-300 poczta CZŁUCHÓW kraj POLSKA 2019-05-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BOVENMEBLE.PL2019-05-10 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOVENMEBLE.PL2019-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.07.2016R., NOTARIUSZ AGNIESZKA MUCHOROWSKA-CHROSTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W INOWROCŁAWIU, UL. SZEROKA 1, REPERTORIUM A NR 2001/20162016-08-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.10.2018 R., REPERTORIUM A NR 7704/2018, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 11.04.2019 R. REPERTORIUM A NR 2858/2019, NOTARIUSZ EWA SŁOMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TUCHOLI PRZY UL. ŚWIECKIEJ 15, 89-500 TUCHOLA; § 3 UST.1; § 5 UST. 10; § 9 UST.3 PUNKTY: 18,23,30,31, ZMIENIONO NUMERACJĘ PKT 32 NA 31; § 11 UST. 2; W § 13 DODANO UST. 3.2019-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOMION2016-08-10 do dziś
2. ImionaJACEK2016-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.200,00 ZŁ2016-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJSMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3025607162019-05-10 do dziś
4. Numer KRS0000478427 2019-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.800,00 ZŁ2019-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2016-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, V-CE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2016-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-08-10 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-08-10 do dziś
395 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2016-08-10 do dziś
431 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2016-08-10 do dziś
531 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2016-08-10 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-08-10 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-08-10 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-08-10 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.09.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
2data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
4data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
5data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
6data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.09.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów