GRUPA UBEZPIECZENIOWA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000630902
Numer REGON: 365105360
Numer NIP: 5911699013
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-06-03
Sygnatura akt[RDF/385816/22/298]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-08-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA UBEZPIECZENIOWA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KOŚCIERSKI gmina KOŚCIERZYNA miejscowość KOŚCIERZYNA2016-08-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŚCIERZYNA ulica UL. KONWALIOWA nr domu 21 kod pocztowy 83-400 poczta KOŚCIERZYNA kraj POLSKA 2016-08-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejIWONA.SURMA@GUPARTNER.PL2016-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119 LIPCA 2016 ROKU NOTARIUSZ KAROLINA ADAM, UL. ALEJA ZWYCIĘSTWA 245/5, 81-521 GDYNIA REPERTORIUM A NR 88/20162016-08-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURMA2016-08-04 do dziś
2. ImionaIWONA RENATA2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-08-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-08-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-08-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-08-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-08-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2016-08-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego30.000,00 ZŁ2016-08-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego30.000,00 ZŁ2016-08-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-08-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA UBEZPIECZENIOWA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3649633402016-08-04 do dziś
4. Numer KRS0000628518 2016-08-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA POD FIRMĄ GRUPA UBEZPIECZENIOWA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOŚCIERZYNIE, KTÓRY SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI SAMODZIELNIE. DO SKŁADA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA UBEZPIECZENIOWA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3649633402016-08-04 do dziś
4. Numer KRS0000628518 2016-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2016-08-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-08-04 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-08-04 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-08-04 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-08-04 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-08-04 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-08-04 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-08-04 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-08-04 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 04.08.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 16.07.2018 okres OD 04.08.2016 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 04.08.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 04.08.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 16.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-16 do dziś
6data złożenia 28.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
7data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-03 do dziś
8data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.08.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 04.08.2016 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 04.08.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 04.08.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-03 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-03 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów