TAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000630512
Numer REGON: 365113520
Numer NIP: 7773267401
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/15367/22/406]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina CZERWONAK miejscowość OWIŃSKA2016-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość OWIŃSKA ulica UL. BYDGOSKA nr domu 14 kod pocztowy 62-005 poczta OWIŃSKA kraj POLSKA 2022-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.07.2016 R., NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 6529/20162016-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3649179892016-08-08 do dziś
4. Numer KRS0000627764 2016-08-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPPELT2016-08-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2016-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-08-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-08-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-08-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-08-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-08-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4750,00 ZŁ2016-08-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego49.000,00 ZŁ2016-08-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPPELT2016-08-08 do dziś
2. ImionaKAROLINA MAGDALENA2016-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-08-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-08-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-08-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-08-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-08-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej250,00 ZŁ2016-08-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-08-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2016-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3649179892016-08-08 do dziś
4. Numer KRS0000627764 2016-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-08-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-08-08 do dziś
222 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-08-08 do dziś
322 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-08-08 do dziś
422 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-08-08 do dziś
525 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2016-08-08 do dziś
625 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2016-08-08 do dziś
725 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-08-08 do dziś
825 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2016-08-08 do dziś
925 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2016-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2017 okres OD 13.07.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
2data złożenia 19.07.2018 okres OD 08.08.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 08.08.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 08.08.2016 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6data złożenia 05.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-05 do dziś
7data złożenia 05.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-05 do dziś
8data złożenia 05.06.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.07.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-05 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.08.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 08.08.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3OD 08.08.2016 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów