EXIM KK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000630381
Numer REGON: 365072436
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-08-18
Sygnatura akt[RDF/233538/20/463]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIM KK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-07-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-551 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 12.05.2016 R. ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM JANEM SKWARLIŃSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6/4, REP. A NR 2900/20162016-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZOROWSKI2016-07-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH DARIUSZ2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 (JEDEN) UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2016-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASIK2018-06-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ JACEK2018-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2018-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2016-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU: A) JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY BĘDZIE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY BĘDZIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZOROWSKI2016-07-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MACIEJ2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2016-07-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2016-07-29 do dziś
246 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2016-07-29 do dziś
346 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2016-07-29 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-07-29 do dziś
546 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2016-07-29 do dziś
646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2016-07-29 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-07-29 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-07-29 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.09.2018 okres OD 12.05.2016 DO 31.12.20162018-09-26 do dziś
2data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
3data złożenia 01.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-01 do dziś
4data złożenia 18.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.05.2016 DO 31.12.20162018-09-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.05.2016 DO 31.12.20162018-09-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów