CSK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000630154
Numer REGON: 365034200
Numer NIP: 9542767688
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-07-18
Sygnatura akt[RDF/407723/22/524]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2016-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. MARCINA RADOCKIEGO nr domu 192 nr lokalu 14 kod pocztowy 40-645 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2016-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.07.2016R.2016-07-27 do dziś
225 PAŹDZIERNIKA 2021 R. NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE PRZY UL. WOLNOŚCI 39/9, REP A NR 4972/ II/2021, ZMIENIONO CAŁĄ UMOWĘ SPÓŁKI2022-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZEJA2016-07-27 do dziś
2. ImionaŁUKASZ BARTŁOMIEJ2016-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2016-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDOBA2016-07-27 do dziś
2. ImionaROBERT ARTUR2016-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2016-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZEJA2018-03-05 do dziś
2. ImionaMONIKA ANNA2018-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ.2018-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2016-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZEJA2018-03-05 do dziś
2. ImionaMONIKA ANNA2018-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZEJA2016-07-27 do dziś
2. ImionaŁUKASZ BARTŁOMIEJ2016-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDOBA2016-07-27 do dziś
2. ImionaROBERT ARTUR2016-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-07-27 do dziś
241 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-04-06 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2022-04-06 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2022-04-06 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2022-04-06 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-04-06 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-04-06 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-04-06 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2018 okres OD 27.07.2016 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
2data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
3data złożenia 01.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-01 do dziś
4data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
5data złożenia 18.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.07.2016 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.07.2016 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów