ARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000630142
Numer REGON: 365032810
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-06-09
Sygnatura akt[RDF/206226/20/115]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 85 nr lokalu 87 kod pocztowy 90-057 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2016-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.07.2016R., REP. A NR 1937/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA - UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2016-07-27 do dziś
231.01.2018R. REP. A NR 521/2018 NOTARIUSZ A.MROZEWICZ-KUCHLEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU - ZMIENIONO PARAGRAFY 6, 7, 11, 16 UMOWY SPÓŁKI.2018-05-28 do dziś
327.12.2018 R. REP. A NR 5567/2018,NOTARIUSZ AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA,KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU,ZMIANA §6 UMOWY SPÓŁKI.2019-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3649850702016-07-27 do dziś
4. Numer KRS0000629099 2016-07-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRVR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3692634002018-05-28 do dziś
4. Numer KRS0000713878 2018-05-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-05-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000 ZŁOTYCH2018-05-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego49.900,00 ZŁ2019-02-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000 ZŁOTYCH2018-05-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-05-28 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego48.900,00 ZŁ2019-02-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ ARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA IGOR JAN MARKOWICZ2016-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3649850702016-07-27 do dziś
4. Numer KRS0000629099 2016-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-27 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-07-27 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-07-27 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2016-07-27 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-07-27 do dziś
646 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2016-07-27 do dziś
746 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-07-27 do dziś
846 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2016-07-27 do dziś
946 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2016-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.12.2017 okres OD 27.07.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
2data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
4data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.07.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.07.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów