DOKAFI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000629973
Numer REGON: 365030923
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-08-20
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/20426/20/468]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKAFI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. STANISŁAWA KLIMECKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 30-705 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-08-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejDOKAFI.KRAKOW@GMAIL.COM2016-07-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOKAFI.PL2016-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.07.20162016-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPOWICZ2020-08-20 do dziś
2. ImionaKAROL JAN2020-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 143 520 ZŁ2020-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego156000,00 ZŁ2016-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPOWICZ2016-07-27 do dziś
2. ImionaKAROL JAN2016-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2016-07-27 do dziś
285 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2016-07-27 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-07-27 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-07-27 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-07-27 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-07-27 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-27 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2018 okres OD 27.07.2016 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.07.2016 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.07.2016 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów