INTELICA GROMKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000629620
Numer REGON: 365025394
Numer NIP: 6751553671
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-11-22
Sygnatura akt[RDF/458827/22/434]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELICA GROMKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SKAWINA miejscowość SKAWINA2021-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość SKAWINA ulica UL. KORABNICKA nr domu 34 nr lokalu L4 kod pocztowy 32-050 poczta SKAWINA kraj POLSKA 2021-12-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINTELICA@INTELICA.COM.PL2016-07-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INTELICA.COM.PL2016-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.07.20162016-07-22 do dziś
203.12.2021 R. - ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2021-12-14 do dziś
331.12.2021 R.-ZMIANA UMOWY W PARAGRAFIE § 1 § 2 § 5 § 6 § 7 § 9 § 112022-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARA2016-07-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2016-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-07-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-07-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-07-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-07-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-07-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 PLN2016-07-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 PLN2016-07-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁ2016-12-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-07-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROMKIEWICZ2016-07-22 do dziś
2. ImionaKONRAD2016-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-02-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-02-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-07-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-02-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 PLN2016-07-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 PLN2016-07-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWULA2016-07-22 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-07-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-07-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-07-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200 ZŁ2016-12-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200 ZŁ2016-12-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000 PLN2016-07-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-07-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROMKIEWICZ2022-02-07 do dziś
2. ImionaKONRAD2022-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-07-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-07-22 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-07-22 do dziś
346 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2016-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2018 okres OD 22.07.2016 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
3data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4data złożenia 26.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-26 do dziś
5data złożenia 22.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.07.2016 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-26 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów