L’EMIR SE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000629580
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2024-05-13
Sygnatura akt[RDF/602103/24/262]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL’EMIR SE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2016-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. JANA III SOBIESKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 41-300 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2016-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.05.2016R., REP A NR 3477/2016, NOTARIUSZ MAŁGORZATA MATEJA-JANKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH, UL. GLIWICKA 6/4; 23.06.2016R., REP. A NR 4802/2016 NOTARIUSZ MAŁGORZATA MATEJA-JANKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO: PAR. 22016-08-01 do dziś
222.07.2022 R., REP. A NR 7267/2022, NOTARIUSZ ADRIAN PODSIADŁO, KANCELARIA NOTARIALNA ADRIAN PODSIADŁO, PIOTR KAŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. GRANICZNA 12/111, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2022-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZYK2016-08-01 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW BRONISŁAW2016-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2016-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZYK2016-08-01 do dziś
2. ImionaLECHOSŁAW KRZYSZTOF2016-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2016-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.2016-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZYK2016-08-01 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW BRONISŁAW2016-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZYK2016-08-01 do dziś
2. ImionaLECHOSŁAW KRZYSZTOF2016-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-08-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-08-01 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-08-01 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-08-01 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-08-01 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-08-01 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2016-08-01 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-08-01 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.08.2017 okres OD 01.08.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
2data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6data złożenia 19.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
7data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
8data złożenia 16.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-16 do dziś
9data złożenia 22.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-22 do dziś
10data złożenia 08.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-08 do dziś
11data złożenia 13.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-17 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-22 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-08 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów