A-Z (ONE) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000628924
Numer REGON: 364990733
Numer NIP: 8952076635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-11-25
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/27566/22/356]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 89520766352016-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z (ONE) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-07-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. BIERUTOWSKA nr domu 57-59 nr lokalu BUD 5 kod pocztowy 51-317 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-11-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@A-ZONE.PL2016-07-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.A-ZONE.PL2016-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.2016 R., NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 121 LOK.207, REPERTORIUM A NR 2690/20162016-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRON GAWRZYŃSKI2016-07-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIAN2016-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2022-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-11-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-07-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2016-07-19 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-07-19 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-07-19 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-07-19 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-07-19 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2017 okres OD 14.03.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3data złożenia 26.04.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-04-26 do dziś
4data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-19 do dziś
5data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-19 do dziś
6data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.03.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-04-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-19 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-19 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.03.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY Z 30.09.2022R. REPERTORIUM A NUMER 10712/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY DARIUSZ KOBŁKA , ZASTĘPCA NOTARIUSZ DR WISŁAWY BOĆ , KANCELARIA OTARIALNA WE WROCŁAWIU , UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121LOK. 108 ,2022-11-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2022-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGAWRON GAWRZYŃSKI2022-11-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIAN2022-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY Z 30.09.2022R. REPERTORIUM A NUMER 10712/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY DARIUSZ KOBŁKA , ZASTĘPCA NOTARIUSZ DR WISŁAWY BOĆ , KANCELARIA OTARIALNA WE WROCŁAWIU , UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121LOK. 108 ,2022-11-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów