HYBRYDA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000628886
Numer REGON: 364978643
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-05-06
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/2989/22/236]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHYBRYDA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina PRÓSZKÓW miejscowość ZIMNICE WIELKIE2022-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIMNICE WIELKIE ulica UL. RACIBORSKA nr domu 1 kod pocztowy 46-060 poczta ZIMNICE WIELKIE kraj POLSKA 2022-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.07.2016R. NOTARIUSZ DOROTA KUZEBSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 3552/20162016-07-20 do dziś
205.04.2022R, REPERTORIUM A NR 2380/2022, NOTARIUSZ DOROTA KUZEBSKA , KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, ZMIANA § 2,§ 3 , § 62022-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROK2016-07-20 do dziś
2. ImionaJAKUB TOMASZ2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały528 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26 400,00 ZŁ2022-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROK2016-07-20 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TADEUSZ2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały528 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26 400 ,00 ZŁ2022-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYNOL2022-05-06 do dziś
2. ImionaDAWID KRZYSZTOF2022-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały544 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 27.200, 00 ZŁ2022-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2018-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport130000,00 ZŁ2018-09-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCEJ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY BĘDZIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYNOL2022-05-06 do dziś
2. ImionaDAWID KRZYSZTOF2022-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKROK2016-07-20 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TADEUSZ2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-07-20 do dziś
21. NazwiskoKROK2016-07-20 do dziś
2. ImionaJAKUB TOMASZ2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-07-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2022-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2022-05-06 do dziś
259 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2022-05-06 do dziś
359 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2022-05-06 do dziś
459 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2022-05-06 do dziś
546 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2022-05-06 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-05-06 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2022-05-06 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2022-05-06 do dziś
973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2022-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.09.2017 okres OD 20.07.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
2data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
4data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
5data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.07.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.07.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów