BOLSOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000628841
Numer REGON: 365012747
Numer NIP: 5252670205
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-08-07
Sygnatura akt[RDF/412661/22/849]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLSOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-07-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA ARMII LUDOWEJ nr domu 26 kod pocztowy 00-609 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.06.2016 R., REP. A NR 4161/2016, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, UL.ŻELAZNA 47 LOK.8, 00-836 WARSZAWA2016-07-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DN. 28.04.2017R., REP. A NR 9979/2017, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI ORAZ ZASTĄPIENIE GO NOWYM BRZMIENIEM UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI.2017-05-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DN. 15.11.2017R., REP. A NR 2946/2017, NOTARIUSZ OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §4; ZDANIE DRUGIE UST.1 W §9; UST.4 W §11, DODANO UST.8 W §102018-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-04-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWS ALTERNATIVES GMBH2018-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ2022-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2022-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2017-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHNEIDER2018-01-03 do dziś
2. ImionaBENITA2018-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBÄCKER2017-04-06 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN2017-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERER2017-04-06 do dziś
2. ImionaMAREK2017-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBIAK2017-04-06 do dziś
2. ImionaMAREK GRZEGORZ2017-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-05-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-05-16 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-05-16 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2017 okres OD 24.06.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
2data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
3data złożenia 05.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-05 do dziś
4data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
5data złożenia 13.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
6data złożenia 07.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.06.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.06.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów