DAKROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000628771
Numer REGON: 364965528
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-10-17
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/8746/19/993]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDAKROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2016-07-18 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica AL. TADEUSZA REJTANA nr domu 10A kod pocztowy 35-310 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2019-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.07.2016 R.2016-07-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAICHKOVSKYI2019-05-17 do dziś
2. ImionaANATOLII2019-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10250 ZŁ2019-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAICHKOVSKA2019-05-17 do dziś
2. ImionaOLESIA2019-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały78 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 900,00 ZŁ2019-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2016-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAICHKOVSKYI2019-05-17 do dziś
2. ImionaANATOLII2019-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-07-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-07-18 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-07-18 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-07-18 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-07-18 do dziś
578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2016-07-18 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-07-18 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-07-18 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-07-18 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2016-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.09.2019 okres OD 17.07.2016 DO 31.12.20162019-09-03 do dziś
2data złożenia 03.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-03 do dziś
3data złożenia 03.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.07.2016 DO 31.12.20162019-09-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.07.2016 DO 31.12.20162019-09-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów