EWK SP. Z O.O,. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000628666
Numer REGON: 364983532
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-10-09
Sygnatura akt[RDF/178637/19/255]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWK SP. Z O.O,. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-07-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ONUFREGO ZAGŁOBY nr domu 16A kod pocztowy 54-514 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-07-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJAN.SWIESZKOWSKI@GMAIL.COM2016-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.07.2016 R.2016-07-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĘSZKOWSKI2016-07-18 do dziś
2. ImionaJAN2016-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2016-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaYAROSHENKO2016-07-18 do dziś
2. ImionaVIKTOR2016-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH2016-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPASSKYI2016-07-18 do dziś
2. ImionaVALERII2016-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2016-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĘSZKOWSKI2016-07-18 do dziś
2. ImionaJAN2016-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaYAROSHENKO2016-07-18 do dziś
2. ImionaVIKTOR2016-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPASSKYI2016-07-18 do dziś
2. ImionaVALERII2016-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-07-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2016-07-18 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.10.2019 okres OD 18.07.2016 DO 31.12.20162019-10-09 do dziś
2data złożenia 09.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-09 do dziś
3data złożenia 09.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.07.2016 DO 31.12.20162019-10-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów