APTEKA ZDROWIE KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000628658
Numer REGON: 852487399
Numer NIP: 8732860261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-12-07
Sygnatura akt[RDF/573450/23/415]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-07-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 852487399 NIP 87328602612016-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ZDROWIE KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA2016-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-07-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ŁĄKOWA nr domu 19 kod pocztowy 31-443 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.04.2016 R.2016-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2016-07-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓLKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI „APTEKA ZDROWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIUALNOŚCIĄ. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29.04.2016 R. O PRZEKSZTAŁCENIU „APTEKA ZDROWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI.A W APTEKA ZDROWIE KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA (REP. A NR 3612/2016)2016-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-07-19 do dziś
3. Numer w rejestrze0000060451 2016-07-19 do dziś
5. Numer REGON8524873992016-07-19 do dziś
6. Numer NIP87328602612016-07-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2016-07-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2016-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-07-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-07-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2016-07-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-07-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-07-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2016-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2016-07-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2016-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2016-07-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-19 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-07-19 do dziś
321 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2016-07-19 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-07-19 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-07-19 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 19.07.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
2data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
6data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
7data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.07.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-09-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-28 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów