TANGER-OST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000628602
Numer REGON: 364972178
Numer NIP: 6912516570
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2024-03-08
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/14588/24/586]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANGER-OST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-08-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LEGIONOWA nr domu 31A kod pocztowy 01-343 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.07.2016R.2016-07-15 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 09.05.2018R., REP. A NR 2184/2018, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA PEŁCZYŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 217 LOK. 7, ZMIENIONO: § 1, § 3, § 4, § 6; UCHYLONO § 15 UMOWY SPÓŁKI.2018-08-02 do dziś
310.09.2018 R., REP. A NR 4818/2018, NOTARIUSZ PIOTR PEŁCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §2 I §62018-10-15 do dziś
407.12.2023 R., REP. A NR 9990/2023, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA NR 22 LOK. 2; ZMIENIONO: §5; §9; §10; §13; §16; DODANO: §8 UST. 3; §12 UST. 2 I 3; §15.2023-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ2023-12-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHABAKOVSKYY2023-10-16 do dziś
2. ImionaOSTAP2023-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2023-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2016-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURYLO2018-08-02 do dziś
2. ImionaIRYNA2018-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2016-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2016-07-15 do dziś
246 90 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-07-15 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-15 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-08-02 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-08-02 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-08-02 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-08-02 do dziś
849 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2018-08-02 do dziś
952 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
2data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
4data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
5data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-24 do dziś
6data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
7data złożenia 05.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-24 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-24 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów