ARTNET INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000628562
Numer REGON: 365004995
Numer NIP: 6511720135
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-09-24
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/11353/20/191]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTNET INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻORY gmina ŻORY miejscowość ŻORY2016-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻORY ulica UL. PROMIENNA nr domu 6 nr lokalu 10 kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA 2018-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.07.2016 R. NOTARIUSZ WOJCIECH GUZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REPERTORIUM A NR 4218/20162016-07-22 do dziś
220.07.2017 R. - REP.A NR 3606/2017, NOTARIUSZ WOJCIECH GUZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU - ZMIENIONO: §5; §6 UST.1; §9 UST.2; §13 UST.7; §13 UST.82018-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2016-07-22 do dziś
2. ImionaARTUR GRZEGORZ2016-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.550,00;-ZŁ2018-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLOCZEK2018-01-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ MATEUSZ2018-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 800,00;-ZŁ2018-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLOCZEK2018-01-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 800,00;ZŁ2018-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-02 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZEK2018-01-02 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW EDWARD2018-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 850,00;-ZŁ2018-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2016-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLOCZEK2019-11-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZEK2019-11-26 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW EDWARD2019-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLOCZEK2019-11-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ MATEUSZ2019-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2018-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.04.2018 okres OD 22.07.2016 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
2data złożenia 21.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.07.2016 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.07.2016 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-09-012020-09-24 do dziś