SYNAPSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000628524
Numer REGON: 364973960
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-06-12
Sygnatura akt[RDF/496632/23/661]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSYNAPSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. TRAWOWA nr domu 65 nr lokalu 10 kod pocztowy 54-614 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.06.2016 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW PAUTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA 15 LOK.7, REP. A NR 1331/20162016-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYNAPSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0212584982016-07-15 do dziś
4. Numer KRS0000268002 2016-07-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEGOWY2019-10-30 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-10-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.900 ZŁ2019-10-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.900 ZŁ2019-10-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY KOMPLEMENTARIUSZE ŁĄCZNIE W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI MOŻE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.2016-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYNAPSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0212584982016-07-15 do dziś
4. Numer KRS0000268002 2016-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2016-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2016-07-15 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-07-15 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2016-07-15 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-07-15 do dziś
546 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2016-07-15 do dziś
646 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-07-15 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-15 do dziś
847 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-07-15 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.07.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
2data złożenia 31.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
3data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4data złożenia 02.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
5data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
6data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
7data złożenia 12.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów