GREEN TRAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000628454
Numer REGON: 364954275
Numer NIP: 7272803024
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-09-13
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/23998/23/244]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGREEN TRAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŻUBARDZKA nr domu 3 kod pocztowy 91-022 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.06.2016R, REPERTORIUM A NR 2920/2016, NOTARIUSZ W ŁODZI DOROTA KALSZTEIN,2016-07-15 do dziś
202.08.2018 R. NOTARIUSZ WOJCIECH MIECZKOWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AKT NOTARIALNY REP. A NR 11600/2018 ZMIANA §2; §42018-12-06 do dziś
320.04.2023 R. NOTARIUSZ MACIEJ KRAKOWIŃSKI - NOTATRIUSZ W ŁODZI, AKT NOTARIALNY REP. A NR 1163/2023 - ZMIANA § 7 I §12 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2023-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2016-07-15 do dziś
2. ImionaADAM MAREK2016-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-07-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-07-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-07-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-07-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-07-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ2016-07-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego68.000,00 ZŁ2023-09-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego39.000,00 ZŁ2016-07-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-07-15 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego29.000,00 ZŁ2023-09-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-09-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2016-07-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁODZIMIERZ2016-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-07-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-07-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-07-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-07-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-07-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ2016-07-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego29.000,00 ZŁ2016-07-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego29.000,00 ZŁ2016-07-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-07-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREEN TRAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3646499802016-07-15 do dziś
4. Numer KRS0000621861 2016-07-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI.2016-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREEN TRAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3646499802016-07-15 do dziś
4. Numer KRS0000621861 2016-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-12-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2018-12-06 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-12-06 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-12-06 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-12-06 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-06 do dziś
601 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH2018-12-06 do dziś
710 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-12-06 do dziś
821 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2018-12-06 do dziś
946 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.01.2018 okres OD 15.07.2016 DO 31.12.20162018-09-18 do dziś
2data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
3data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-06 do dziś
4data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-06 do dziś
5data złożenia 25.07.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.07.2016 DO 31.12.20162018-09-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-06 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.07.2016 DO 31.12.20162018-09-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-06 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów