„BOLD6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000628400
Numer REGON: 364978749
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-08-16
Sygnatura akt[RDF/414143/22/948]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOLD6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2016-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ROMANA DMOWSKIEGO nr domu 19C nr lokalu 34 kod pocztowy 50-203 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.06.2016 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA RYNEK 60 WE WROCŁAWIU; REP. A NR 15817/20162016-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDABIŃSKI2016-07-15 do dziś
2. ImionaALBERT SZYMON2016-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 (DWANAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2016-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDABIŃSKA2018-01-29 do dziś
2. ImionaMARIOLA KAROLINA2018-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 (DWANAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego24000,00 ZŁ2016-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport112000,00 ZŁ2016-07-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU ALBO WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.2016-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDABIŃSKA2018-01-29 do dziś
2. ImionaMARIOLA KAROLINA2018-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2016-07-15 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-07-15 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2017 okres OD 27.06.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
2data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4data złożenia 16.08.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-16 do dziś
5data złożenia 16.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-16 do dziś
6data złożenia 16.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.06.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-16 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-16 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.06.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów