BUDIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000628304
Numer REGON: 365012635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-06-15
Sygnatura akt[RDF/298540/21/652]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PAWŁOWICE miejscowość PAWŁOWICE2017-09-20 do dziś
2. Adresmiejscowość PAWŁOWICE ulica UL. ZJEDNOCZENIA nr domu 9 kod pocztowy 43-250 poczta PAWŁOWICE kraj POLSKA 2017-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.06.2016 R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CZUK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZEMYSŁAW CZUK, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, REP. A NR 4761/20162016-07-19 do dziś
214.07.2017R, REP A NR 5544/17, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CZUK W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, ZMIENIONO: § 3, § 8 UST. 1, § 9.2017-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANDURA2016-07-19 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA CECYLIA2016-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały137 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.700,00 ZŁ2017-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANDURA2016-07-19 do dziś
2. ImionaROLAND TOMASZ2016-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.300,00 ZŁ2020-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2017-09-20 do dziś
2. ImionaMONIKA AGNIESZKA2017-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ2017-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2020-01-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRYSTIAN2020-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ2020-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 ZŁ2017-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2020-03-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2017-09-20 do dziś
2. ImionaMONIKA AGNIESZKA2017-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2016-07-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2016-07-19 do dziś
246 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-07-19 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-07-19 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-19 do dziś
547 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-19 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2016-07-19 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-19 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2016-07-19 do dziś
990 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2016-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 19.07.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
4data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
5data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.07.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.07.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów