BUSPRESTIGE PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000628002
Numer REGON: 364942190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-03-27
Sygnatura akt[RDF/193991/20/623]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSPRESTIGE PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina LUZINO miejscowość KĘBŁOWO2016-07-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘBŁOWO ulica UL. WEJHEROWSKA nr domu 28 kod pocztowy 84-242 poczta KĘBŁOWO kraj POLSKA 2016-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAWARTY 5 LIPCA 2016 ROKU PRZED NOTARIUSZ JOANNĄ MĘDRAŚ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL. PNIEWSKIEGO 6/2, REPERTORIUM A NR 822/20162016-07-13 do dziś
228.11.2016R., NOTARIUSZ ANNA RUDNICKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, AL. GRUNWALDZKA 212, REP. A NR 434/2016, ZMIANA PAR.6 UMOWY, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ.2017-01-26 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 31 MAJA 2019 ROKU,KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU,AL.GRUNWALDZKA 212,NOTARIUSZ ANNA RUDNICKA;UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PAR.6,PAR.7,PAR.8,PAR.13,PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI,REPERTORIUM A NR 706/2019.2019-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOSIŃSKI2016-07-13 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIUSZ2016-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-07-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-07-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-07-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2019-07-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego98.000,00 ZŁ2019-07-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego8.000,00 ZŁ2016-07-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-07-13 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego98.000,00 ZŁ2019-07-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSPRESTIGE PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3648210772016-07-13 do dziś
4. Numer KRS0000625530 2016-07-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ: BUSPRESTIGE PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KĘBŁOWIE REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD TEJŻE SPÓŁKI, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT.2016-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSPRESTIGE PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3648210772016-07-13 do dziś
4. Numer KRS0000625530 2016-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOMOSIŃSKI2016-07-13 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIUSZ2016-07-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-07-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-07-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-13 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-07-13 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-07-13 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-07-13 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-07-13 do dziś
629 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2016-07-13 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-07-13 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-07-13 do dziś
972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2017 okres OD 05.07.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
2data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
4data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.07.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów