BOOLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000627887
Numer REGON: 364920543
Numer NIP: 8522622437
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[RDF/399922/22/893]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2016-07-11 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. KS. GRZEGORZA PIRAMOWICZA nr domu 24A kod pocztowy 71-157 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2018-08-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@BOOLEAN.PL2018-08-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOOLEAN.PL2016-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.07.2016 R.2016-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASTOWSKI2016-07-11 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2016-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2016-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘPSKI2016-07-11 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2016-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2016-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŻGA2016-07-11 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2016-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2016-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘPSKI2016-07-11 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2016-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASTOWSKI2016-07-11 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2016-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŻGA2016-07-11 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2016-07-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2016-07-11 do dziś
226 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2016-07-11 do dziś
326 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2016-07-11 do dziś
433 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2016-07-11 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2016-07-11 do dziś
633 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2016-07-11 do dziś
733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-07-11 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-07-11 do dziś
947 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2018 okres OD 08.07.2016 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
2data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-16 do dziś
3data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
4data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
5data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.07.2016 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów