RETAIL PARK RAWA KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000627874
Numer REGON: 364974007
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-11-29
Sygnatura akt[RDF/362774/21/230]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRETAIL PARK RAWA KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-07-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 22 kod pocztowy 00-133 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.06.2016, REPERTORIUM A NR 2393/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ ANETĘ ORCZYK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ALEI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ NR 57 LOKAL 1.2016-07-13 do dziś
229.08.2016R., REP. A 4489/2016, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. E. PLATER 20 LOK. 8, ZMIENIONO: PAR.2 UST.1-2, PAR. 4 UST.1, PAR.5 UST.3 I UST. 8, PAR. 12 UST.62016-09-07 do dziś
328.12.2016, REP.A NR 6917/2016, MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, MAGDALENA KARCZEWSKA - WOŹNICA NOTARIUSZE S.C. W WARSZAWIE ZMIENIONO §5 UST.12017-02-01 do dziś
405.05.2017R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 MAJA 2017 R., REP. A NR 2368/2017, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA. KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, MAGDALENA KARCZEWSKA - WOŹNICA SPÓŁKA CYWILNA, UL. EMILII PLATER 20/8, 00-688 WARSZAWA. ZMIENIONO § 2, § 4 UST. 1, § 5 UST. 8, § 6 UST. 1, § 6 UST. 2, § 10 UST. 7, § 12 UST. 3, § 12 UST. 6, § 13 UST. 4 AKTU ZAŁOŻYCIELKSIEGO SPÓŁKI, ZAŚ PO § 7 DODANO § 7A, W § 11 PO UST. 4 DODANO UST. 5, W § 13 PO UST. 4 DODANO UST. 5., A TAKŻE PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2017-05-19 do dziś
529.05.2017R., REP. A NR 2904/2017, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA SPÓLKA CYWILNA W WARSZAWIE, USUNIĘTO § 7A A KTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓLKI, A TAKŻE PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2017-06-21 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.12.2017 R., REP. A NR 3734/2017, NOTARIUSZ ANNA NIŻYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO § 5 UST. 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2018-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREPUBLIC CZ I PARKS HOLDCO S.R.O.2018-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45.465 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.273.250,00 ZŁ2018-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2273250,00 ZŁ2017-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2017-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKA2017-04-28 do dziś
2. ImionaAGATA PAULINA2017-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁUKASZEWSKA2017-05-19 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM2017-05-19 do dziś
21. NazwiskoKRUPA2017-05-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM2017-05-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-05-19 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-05-19 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-05-19 do dziś
464 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-05-19 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-05-19 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-19 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-05-19 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-05-19 do dziś
943 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.03.2017 okres OD 15.06.2016 DO 31.12.20162017-03-28 do dziś
2data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
4data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
5data złożenia 29.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.06.2016 DO 31.12.20162017-03-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.06.2016 DO 31.12.20162017-03-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2017-02-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ W TRYBIE ART.529 §1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKI REPUBLIC POLSKA 1 SP. Z O.O., REPUBLIC POLSKA 2 SP. Z O.O., REPUBLIC POLSKA 3 SP. Z O.O., REPUBLIC POLSKA 4 SP. Z O.O. ORAZ REPUBLIC POLSKA 5 SP. Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJMUJĄCE) CZĘŚCI MAJĄTKU IKEA CENTRES POLSKA S.A. (SPÓŁKA DZIELONA) W POSTACI ZORGANIZOWANYCH CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCE PRZYZNAJĄ JEDYNEMU AKCJONARIUSZOWI IKEA CENTRES POLSKA S.A. (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE). UCHWAŁY O PODZIALE ZOSTAŁY PODJĘTE 28 GRUDNIA 2016 R. PRZEZ: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IKEA CENTRES POLSKA S.A. (REP.A 6897/2016), NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW REPUBLIC POLSKA 1 SP. Z O.O. (REP.A 6905/2016), NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW REPUBLIC POLSKA 2 SP. Z O.O. (REP.A 6909/2016), NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW REPUBLIC POLSKA 3 SP. Z O.O. (REP.A 6913/2016), NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW REPUBLIC POLSKA 4 SP. Z O.O. (REP.A 6917/2016) ORAZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW REPUBLIC POLSKA 5 SP. Z O.O. (REP.A 6921/2016),2017-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2018-01-23 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1) KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU REPUBLIC RAWA KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA RETAIL PARK RAWA KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ) - POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2017 R.2018-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów