CUKIERNIA BROSZKIEWICZ, WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000627710
Numer REGON: 364949950
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-05-31
Sygnatura akt[RDF/384560/22/657]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA BROSZKIEWICZ, WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA2016-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina BOCHNIA miejscowość BOCHNIA2016-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość BOCHNIA ulica UL. WOLNICA nr domu 10 kod pocztowy 32-700 poczta BOCHNIA kraj POLSKA 2016-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.06.2016 R.2016-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROSZKIEWICZ2016-07-14 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JÓZEF2016-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-07-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2016-07-14 do dziś
2. ImionaMARZENA KATARZYNA2016-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-07-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2016-07-14 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2016-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-07-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, CO DOTYCZY WSZSYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. REPREZENTACJA SPÓŁKI OBEJMUJE PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH ZE SKUTKIEM DLA SPÓŁKI. WSPÓLNIK POSIADAJĄCY PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI MOŻE W SZCZEGÓLNOŚCI ZAWIERAĆ I WYPOWIADAĆ W IMIENIU SPÓŁKI UMOWY, NABYWAJAC NA ICH PODSTAWIE PRAWA I ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA, A TAKŻE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH I SĄDOWYCH, SKŁADAJĄC W ICH TOKU STOSOWNE OŚWIADCZENIA. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIAGNIECIE ZOBOWIAZANIA PRZEZ SPÓŁKĘ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000 ZŁ (PIEĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) WYMAGA UCHWAŁY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2016-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROSZKIEWICZ2016-07-14 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JÓZEF2016-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2016-07-14 do dziś
2. ImionaMARZENA KATARZYNA2016-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2016-07-14 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2016-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-03-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2016-07-14 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-07-14 do dziś
347 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-14 do dziś
447 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-14 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-07-14 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2016-07-14 do dziś
796 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2016-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
2OD 14.07.2016 DO 31.12.20162019-03-04 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów