BOUTIQUE GROUP J. MIGACZ, T. PRUSAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000627673
Numer REGON: 364942125
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-03-28
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/5725/22/717]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOUTIQUE GROUP J. MIGACZ, T. PRUSAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina KRYNICA-ZDRÓJ miejscowość KRYNICA-ZDRÓJ2016-07-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRYNICA-ZDRÓJ ulica UL. BULWARY DIETLA nr domu 13 kod pocztowy 33-380 poczta KRYNICA-ZDRÓJ kraj POLSKA 2016-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.06.2016 R., REP. A NR 1786/2016, NOTARIUSZ KINGA KRONENBERGER-KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU2016-07-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 7.12.2016 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KINGĘ KRONENBERGER-KRÓL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W NOWYM SĄCZU, UL. WYSZYŃSKIEGO 1, REP. A NR. 3704/2016 - ZMIENIONO § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2017-02-13 do dziś
328.02.2022 R., REP. A NR. 880/2022, NOTARIUSZA KINGĘ KRONENBERGER-KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, UL. WYSZYŃSKIEGO 1, ZMIANA §2, §6, §7 UMOWY SPÓŁKI2022-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSAK2022-03-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGACZ2022-03-14 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2022-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOUTIQUE PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3645298042022-03-14 do dziś
4. Numer KRS0000619855 2022-03-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-03-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.000,00 ZŁ2022-03-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.000,00 ZŁ2022-03-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.000,00 ZŁ2022-03-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.2022-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGACZ2022-03-14 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2022-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSAK2022-03-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-07-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2016-07-13 do dziś
246 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2016-07-13 do dziś
346 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-07-13 do dziś
446 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2016-07-13 do dziś
546 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2016-07-13 do dziś
647 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-13 do dziś
747 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-13 do dziś
847 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-13 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.05.2017 okres OD 13.07.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
2data złożenia 09.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
3data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
4data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
5data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.07.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów