DOEKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000627191
Numer REGON: 364913709
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-06
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-07-01
Sygnatura akt[RDF/216350/20/237]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOEKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-07-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. BOCIANA nr domu 4A nr lokalu 49 kod pocztowy 31-231 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.07.2016 R.2016-07-06 do dziś
202.08.2016, REPERTORIUM A NR 4169/2016, NOTARIUSZ ANNA ŁOMNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA ŁOMNICKA, TOMASZ OBTUŁOWICZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. PIŁSUDSKIEGO 40/3 31-111 KRAKÓW - NADANO NOWY TEKST UMOWY2016-10-11 do dziś
316.04.2018R. REP A NR 3254/2018, NOTARIUSZ DARIUSZ KLIMONDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §15 UST.42018-06-18 do dziś
424.07.2019 R. - NOT. AGNIESZKA KOZEK, KANC. NOT. W KRAKOWIE, PLAC KOSSAKA 3, REP. A NR 1925/2019 - ZMIANA W § 6 UST. 1 (DODANO PKT 13)2019-08-05 do dziś
516.04.2020 R., REP. A NR 10299/2020, NOTARIUSZ EWA KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, W § 6 UST.1 UMOWY SPÓŁKI DODANO PUNKTY 14) - 109) W § 15 UMOWY SPÓŁKI PO UST.6 DODANO USTĘPY 6 [1] ORAZ 6 [2] W § 17 UST.3 UMOWY SPÓŁKI DODANO ZDANIE TRZECIE2020-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACEJA2016-07-06 do dziś
2. ImionaJAKUB2016-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ2017-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAK2018-06-18 do dziś
2. ImionaSZYMON2018-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 500 ZŁ2018-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2017-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM CO NAJMNIEJ JEDNYM Z TYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU MUSI BYĆ PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI.2018-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAK2018-06-18 do dziś
2. ImionaSZYMON2018-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAJDUTKA2017-10-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACEJA2016-07-06 do dziś
2. ImionaJAKUB2016-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-06-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOWANIAK2016-07-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KRZYSZTOF2016-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-07-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACIARZ2016-07-06 do dziś
2. ImionaMARCIN PRZEMYSŁAW2016-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-07-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-07-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-07-06 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-07-06 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-07-06 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-07-06 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-07-06 do dziś
685 EDUKACJA2016-07-06 do dziś
779 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2016-07-06 do dziś
830 91 Z PRODUKCJA MOTOCYKLI2019-08-05 do dziś
946 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2018 okres OD 06.07.2016 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
2data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.07.2016 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.07.2016 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów