EXERCH SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000627147
Numer REGON: 364940400
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/248571/20/522]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2016-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXERCH SPÓŁKA AKCYJNA2016-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PRYMASA AUGUSTA HLONDA nr domu 10B nr lokalu 25 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1W DNIU 23.05.2016 PRZED NOTARIUSZEM MAGDALENĄ DĄBROWSKĄ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ JOANNA SZESZKOWSKA - NOTARIUSZ, MAGDALENA DĄBROWSKA - NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, WARSZAWA, W DRODZE IDENTYCZNYCH UCHWAŁ NADZWYCZAJNYCH ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK EXERCH SP Z O.O. ORAZ MEDENIT MANAGEMENT SP. Z O.O. ORAZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PERFECT MERIDIAN S.A., SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU POPRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI, PRZYJĘTO STATUT SPÓŁKI EXERCH S.A., OBJĘTY AKTAMI NOTARIALNYMI REP. A 3412/2016, REP. A 3418/2016, REP. A 3405/2016.2016-07-07 do dziś
227.07.2016 R., REP. A NR 4016/2016, NOTARIUSZ MAGDALENA DĄBROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA TREŚCI STATUTU: §3 UST.12016-12-05 do dziś
328.12.2016 R., REP. A NR 6571/2016, NOTARIUSZ MAGDALENA DĄBROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA TREŚCI STATUTU: § 2 UST.52017-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-07 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2016-07-07 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2016-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPOŁĄCZENIE2016-07-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA EXERCH S.A. POWSTAŁA W WYNIKU POŁĄCZENIA SPÓŁEK PERFECT MERIDIAN S.A, MEDENIT MANAGEMENT SP. Z O.O., EXERCH SP. Z O.O., KTÓRE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE ART. 492 PAR. 1 PKT 2) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, POPRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ EXERCH S.A., NA KTÓRĄ PRZESZEDŁ CAŁY MAJĄTEK WSZYSTKICH ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, W ZAMIAN ZA AKCJE, KTÓRE NOWO ZAWIĄZANA SPÓŁKA - EXERCH S.A. WYDAŁA JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI MEDENIT MANAGEMENT SP. Z O.O., TJ. SPÓŁCE MEDENIT S.A. ORAZ W ZAMIAN ZA AKCJE, KTÓRE NOWO ZAWIĄZANA SPÓŁKA WYDAŁA WSPÓLNIKOM SPÓŁKI EXERCH SP. Z O.O., TJ. JAROSŁAWOWI GOLENDZIE I SPÓŁCE MEDENIT S.A. ORAZ W ZAMIAN ZA AKCJE, KTÓRE NOWO ZAWIĄZANA WYDAŁA JEDYNEMU AKCJONARIUSZOWI SPÓŁKI PREFECT MERIDIAN S.A., TJ. JAROSŁAWOWI GOLENDZIE, STOSOWNIE DO UCHWAŁ NADZWYCZAJNYCH ZGROMADZEŃ SPÓŁEK MEDENIT MANAGEMENT SP. Z O.O. I EXERCH SP. Z O.O. ORAZ UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PERFECT MERIDIAN S.A. PODJĘTYCH DNIA 23 MAJA 2016 ROKU, OBJĘTYCH PROTOKOŁAMI SPORZĄDZONYMI PRZEZ NOTARIUSZ MAGDALENĘ DĄBROWSKĄ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA SZESZKOWSKA -NOTARIUSZ, MAGDALENA DĄBROWSKA - NOTARIUSZ, WARSZAWA, REP. A NR 3412/2016 ORAZ REP. A NR 3418/2016 ORAZ REP. A NR 3405/20162016-07-07 do dziś
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji23 MAJA 2016 ROKU OŚWIADCZENIE O BRAKU OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA ZAMIARU KONCENTRACJI2016-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEXERCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-07-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000538783 2016-07-07 do dziś
5. Numer REGON3605502852016-07-07 do dziś
6. Numer NIP95123873082016-07-07 do dziś
21. Nazwa lub firmaMEDENIT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-07-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000485213 2016-07-07 do dziś
5. Numer REGON1469591002016-07-07 do dziś
6. Numer NIP95123736252016-07-07 do dziś
31. Nazwa lub firmaPERFECT MERIDIAN SPÓŁKA AKCYJNA2016-07-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-07-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000427096 2016-07-07 do dziś
5. Numer REGON1462116372016-07-07 do dziś
6. Numer NIP12516176492016-07-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLENDA2017-01-16 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW KAZIMIERZ2017-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-16 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2017-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego116232,85 ZŁ2016-12-05 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji116232852016-12-05 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,01 ZŁ2016-07-07 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego116232,85 ZŁ2016-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2016-07-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii116232852016-12-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-07-07 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2016-07-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLENDA2016-07-07 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW KAZIMIERZ2016-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANIK2016-07-07 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2016-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-07 do dziś
21. NazwiskoŚWIERK2016-07-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-07 do dziś
31. NazwiskoKAPELKO2016-07-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2016-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-01-16 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-01-16 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-01-16 do dziś
464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-01-16 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-01-16 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-01-16 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-01-16 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-01-16 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
2data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
3data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
4data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów