AQUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000627047
Numer REGON: 364880016
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-06
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-08-23
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/10432/23/187]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina STAWIGUDA miejscowość STAWIGUDA2023-08-23 do dziś
2. Adresmiejscowość STAWIGUDA ulica UL. BAJKOWA nr domu 4 kod pocztowy 11-034 poczta STAWIGUDA kraj POLSKA 2023-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.05.2016R. NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A NR 935/2016 04.07.2016R. NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A NR 1281/2016 - ZMIENIONO § 11, WYKREŚLONO § 17, § 18, DOTYCHCZASOWE §§ 19, 20, 21, 22, 23 OTRZYMUJĄ NUMERY 17, 18, 19, 20, 212016-07-06 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 03.07.2023R., REP. A NR 1041/2023, NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI.2023-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARABASZ2016-07-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2016-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ2023-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARABASZ2022-02-22 do dziś
2. ImionaMARCIN SZCZEPAN2022-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2022-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2016-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARABASZ2016-07-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2016-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-07-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-07-06 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-07-06 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-07-06 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-07-06 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2017 okres OD 06.07.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
2data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
3data złożenia 24.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-24 do dziś
4data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
5data złożenia 18.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
6data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
7data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.07.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.07.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów