BONED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000626686
Numer REGON: 364906431
Numer NIP: 5213741160
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/339321/21/515]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RUMIANA nr domu 21 kod pocztowy 02-956 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.07.2016 R.2016-07-05 do dziś
2ZMIANA §§ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 Z DNIA 20.07.2016R. - NOTARIUSZ W WARSZAWIE MACIEJ BIWEJNIS ZA NR REP. A 5933/20162016-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELEŃ2016-07-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JANUSZ2016-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały181 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.050 ZŁOTYCH2016-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego9800,00 ZŁ2016-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1300,00 ZŁ2016-12-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELEŃ2016-07-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JANUSZ2016-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-07-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-07-05 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-07-05 do dziś
377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-07-05 do dziś
446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2016-07-05 do dziś
546 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2016-07-05 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-05 do dziś
747 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-05 do dziś
846 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-07-05 do dziś
947 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.07.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów