A.S. HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000626591
Numer REGON: 364849897
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-02-15
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1766/21/115]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S. HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2016-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. RACULA-RUCIANA nr domu 6 kod pocztowy 66-004 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2016-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.06.2016 R. - NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 7032/2016.2016-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTUDER2016-07-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RYSZARD2016-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 000,00 ZŁ2016-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOWNAR SZTUDER2016-07-01 do dziś
2. ImionaANNA2016-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ2016-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2016-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI Z WYJĄTKIEM NASTĘPUJĄCYCH DECYZJI, KTÓRE WYMAGAJĄ OŚWIADCZENIA WOLI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM:-ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ POCIĄGAJĄCYCH ZA SOBĄ WYDATKI, KTÓRE POWODOWAŁYBY POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ JEST RÓWNA LUB PRZEKRACZA 20 000,00 ZŁ.ZACIĄGANIE POŻYCZEK, KREDYTÓW, PORĘCZEŃ CYWILNYCH I WEKSLOWYCH, ZASTAWÓW, PRZEWŁASZCZEŃ NA ZABEZPIECZENIE ORAZ USTANOWIENIE INNYCH ZABEZPIECZEŃ NA RZECZ OSÓB TRZECICH,-SPRZEDAŻ MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 20 000 ZŁ.2016-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPERCZAK2016-07-01 do dziś
2. ImionaADRIAN2016-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZTUDER2021-02-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RYSZARD2021-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-15 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2021-02-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-07-01 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-07-01 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-07-01 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2016-07-01 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2016-07-01 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-07-01 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-07-01 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-07-01 do dziś
981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.07.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
2data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-17 do dziś
3data złożenia 10.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-17 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-17 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów