BVALUE STARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000626374
Numer REGON: 364881145
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-02-11
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/3694/21/317]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBVALUE STARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 2 kod pocztowy 02-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.06.2016 R.2016-07-01 do dziś
213 LISTOPADA 2018R., REP. A NR 8444/2018, NOTARIUSZ BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI ORAZ PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2019-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALSEWICZ2018-08-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ HENRYK2018-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKI2019-01-10 do dziś
2. ImionaLESZEK TOMASZ2019-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.838 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 91.900 ZŁOTYCH2021-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANIMUCKI2021-02-11 do dziś
2. ImionaMARCEL2021-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały736 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.800 ZŁOTYCH2021-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego275750,00 ZŁ2021-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANIMUCKI2021-02-11 do dziś
2. ImionaMARCEL2021-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKI2019-01-10 do dziś
2. ImionaLESZEK TOMASZ2019-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALSEWICZ2016-07-01 do dziś
2. ImionaMACIEJ HENRYK2016-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2016-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.11.2018 okres OD 01.07.2016 DO 31.12.20162018-11-30 do dziś
2data złożenia 30.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-30 do dziś
3data złożenia 26.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
4data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2016 DO 31.12.20162018-11-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2016 DO 31.12.20162018-11-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów