DOBRA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-12 godz. 06:10:02
Numer KRS: 0000626037
Numer REGON: 364750704
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/18285/20/352]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. PIĄTKOWSKA nr domu 163 kod pocztowy 60-650 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-06-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKRZYSZTOF.SYSIK@BIZNESPOCZTA.PL2016-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.06.2016 R., DOKTOR ANDRZEJ RATAJ NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. SZEWSKA 18, REPERTORIUM A NR 1270/20162016-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYSIK2016-06-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2016-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.000,00 ZŁ2021-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD, PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYSIK2016-06-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2016-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2016-06-29 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-06-29 do dziś
347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-29 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-06-29 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-06-29 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-06-29 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-29 do dziś
874 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2016-06-29 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.05.2017 okres OD 13.06.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
2data złożenia 18.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
3data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
4data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
5data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.06.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.06.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów